youtube

SHUJI NO HANBO SHO.

BASIC KIHON KATA AND BASIC KUMITE.

BO KATA TSUKENBO MET BUNKAI KUMITE.

SANJAKUBO KATA MET BUNKAI KUMITE.

SHUJI NO HANBO DAI EN BUNKAI KUMITE.

TANBO JUTSU. Basics, Kumite, Kata en Bunkai kata.